Kinderwerk; Joodse kinderen in onderduik
Start project: 15 July 2015

Kinderwerk is de verzamelnaam van verzetswerk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig in het teken stond van het in onderduik brengen van Joodse kinderen dat voornamelijk verricht werd door studenten. Het waren vier verzetsgroepen die nauw met elkaar zijn gaan samenwerken aan de hand van gegevens die Walter Süskind van het Joodse Raad kon vervalsen toen hij werd door de bezetter werd aangesteld als beheerder van de Hollandsche schouwburg, daar waar alle Joden werden verzameld alvorens ze op transport werden gesteld naar Kamp Westerbork.

  Children’s work; Jewish children in hiding

Children’s work is the name of the resistance movement during World War II, entirely devoted to bringing in hiding Jewish children, which was carried out mainly by students. They were four resistance groups working closely together to collaborate on the basis of data, Walter Süskind of the Jewish Council could forge when he was appointed by the occupier as manager of the ‘Hollandse Schouwburg’, where all Jews were gathered before they were deported to camp Westerbork.

  Le travail des enfants; Enfants juifs cachés

Le travail des enfants est le nom du mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, entièrement consacré à cacher les enfants juifs, qui a été pratiqué principalement par des étudiants. Il s’agissait de quatre groupes de résistance travaillant étroitement ensemble pour collaborer sur la base des données, Walter Süskind du Conseil juif pourrait forger quand il a été nommé par l’occupant en tant que responsable de la «Hollandse Schouwburg», où tous les Juifs ont été rassemblés avant d’être expulsés vers camp Westerbork.

  Kinderarbeit; Jüdische Kinder verstecken sich

Die Arbeit der Kinder ist der Name der Widerstandsbewegung während des Zweiten Weltkriegs, die sich ganz darauf konzentriert, jüdische Kinder zu verstecken, die hauptsächlich von Studenten durchgeführt wurden. Sie waren vier Widerstandsgruppen, die eng zusammenarbeiten, um auf der Grundlage von Daten zusammenzuarbeiten, Walter Süskind vom jüdischen Rat könnte sich schmieden, als er vom Besatzer als Manager der “Hollandse Schouwburg” ernannt wurde, wo alle Juden versammelt waren, bevor sie deportiert wurden Lager Westerbork.