Verzetskranten 1945 ‧ De Bevrijding
Start project: 01 July 2017

Dit is een bronnen project, onderdeel van het hoofdproject: De Ondergrondse pers 1940-1945. Het doel is een overzicht te bieden van de verzetskranten edities waarin beschrijvingen staan over het ontstaan, het gedachtegoed, de uitvoering ervan en de mensen die daar aan hebben bijgedragen. De namen die in deze uitgaven worden genoemd en niet in het boek van Lydia Winkel voorkomen zijn ondergebracht in het project De Illegale Pers 40-45.

  Resistance newspapers 1945 – The liberation

This is a source project, part of the main project: Underground Press 1940-1945. The purpose is to provide an overview of the resistance newspaper editions that provide descriptions about the origin, mindset, implementation and the people who contributed to it. The names mentioned in these editions, not mentioned in the book of Lydia Winkel are housed in the Illegal Press 40-45 project.

  Journal de résistance 1945 – La libération

Il s’agit d’un projet source, qui fait partie du projet principal: Press Métro 1940-1945. L’objectif est de donner un aperçu des éditions des journaux de résistance qui fournissent des descriptions sur l’origine, l’état d’esprit, la mise en œuvre et les personnes qui y ont contribué. Les noms mentionnés dans ces éditions, non mentionnés dans le livre de Lydia Winkel, sont hébergés dans le projet de Presse illégale 40-45.

  Resistance Zeitungen 1945 – Die Befreiung

Dies ist ein Quellprojekt, Teil des Hauptprojektes: Underground Press 1940-1945. Ziel ist es, einen Überblick über die Resonanz-Zeitungsausgaben zu geben, die Beschreibungen über Herkunft, Denkweise, Umsetzung und die dazugehörigen Personen liefern. Die in diesen Ausgaben erwähnten Namen, die nicht im Buch von Lydia Winkel erwähnt werden, sind im Projekt Illegal Press 40-45 untergebracht.