Initiatiefnemer en producent van het Neerlandsch Verzetsmonument, Dimitri Gazan is op aanraden van Edwin Klein van NOB (Netwerk Oorlogsbronnen), een samenwerking aangegaan met initiatiefnemer en coördinator Olaf Janssen van de KB (Koninklijke Bibliotheek) in verband met het Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten, middels het Genealogisch Onderzoeksproject: Ondergrondse Pers 1940-1945. Het project dat beiden initatieven verbindt is het Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Personen. Hieruit zijn nog een 3 tal genealogische nevenprojecten onstaan:

Gazan wordt in het hoofd-genealogisch onderzoeksproject Ondergrondse Pers 1940-1945 en het nevenproject Illegale Pers 40-45 dagelijks bijgestaan door collega genealoog Emiel Koning.

Ook is er de samenwerking met Paul van Tongeren nav zijn boek: Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945). Hier is eveneens gewerkt met een lijst van verzetsmensen dat is gekoppeld aan Genealogisch Onderzoeksproject: Groep 2000

 

Sinds 2000 is Gazan per toeval verwikkeld geraakt in een jarenlang durend onderzoek naar het verleden van zijn grootvader aan moeders kant, László Weiss. De bevindingen van dat project zijn verwerkt in De Roland Courant. Sinds 2016 kreeg een onderzoek naar de grootvader aan vaderszijde opeens een verrassende wending. Het verslag daarvan is te bekijken op de website: Martin Andries de Jong; huisarts, vader, minnaar

 

Begin 2016 beheerder geworden van de Verzetsstrijders Startpagina

 

  Initiator and producer of the Neerlandsch Resistance Monument, Dimitri Gazan, was recommended by Edwin Klein of Network War Sources, a collaboration with Olaf Janssen, initiator and coordinator of the Royal Library in connection with the Wikipedia: Wikiproject / Rescue Crops, through the Genealogical Research Project: Underground Press 1940-1945, with a linking Wikipedia Project: Wikipedia: Wikiproject / Rescuers / Persons. A total of 3 generic genealogical projects have been launched:

  • Illegal Press 40-45. This project compiles a list of persons involved in the illegal press published in the book The Underground Press of Lydia E. Winkel, completely reviewed by Drs. Hans de Vries, ‘missing’.
  • Prints and publishers of resistance sheets 40-45. This explains the history of printers and publishers of resistance magazines and places the people involved in the genealogical context
  • Illegal Press Newspapers 1945 – The Liberation. The purpose of this project is to summarize the resistance editions which describe descriptions about the origin, mindset, implementation and the people who contributed to it. The names mentioned in these editions and not in the book of Lydia Winkel are housed in the project Illegal Press 40-45

Gazan is being assisted daily by associate Genealogist Emiel Koning in the main genealogical research project Underground Press 1940-1945 and the Secondary Project Illegal Pers 40-45.

There is also collaboration with Paul van Tongeren after his book: Jacoba van Tongeren and the unknown resistance heroes of Group 2000 (1940-1945). Here is also a list of resistance fighters linked to Genealogical Research Project: Group 2000

Since 2000 Gazan has accidentally become involved in a long-standing research into the past of his grandfather at his mother’s side, László Weiss. The findings of that project were incorporated in the website: De Roland Courant. Mid 2016, a grandfather’s investigation on his father’s side suddenly been involved in a surprising twist. The report is available on the website: Martin Andries de Jong; GP, father, lover

Started in 2016 by the Resistance fighters Home page

  L’initiateur et le producteur du Neerlandsch Resistance Monument, Dimitri Gazan, ont été recommandés par Edwin Klein deSources de guerre en réseau, une collaboration avec Olaf Janssen, initiateur et coordinateur de la Bibliothèque royale en relation avec Wikipedia: Wikiproject / Rescue Crops, à travers la recherche généalogique Projet: Presse souterraine 1940-1945, avec un projet de Wikipedia en lien: Wikipedia: Wikiproject / Rescuers / Personnes. Au total, 3 projets généalogiques génériques ont été lancés:

  • Presse illégale 40-45. Ce projet regroupe une liste de personnes impliquées dans la presse illégale publiée dans le livre The Underground Press de Lydia E. Winkel, entièrement revu par les Drs. Hans de Vries, «manquant».
  • Les imprimantes et les éditeurs de feuilles de résistance 40-45. Cela explique l’histoire des imprimantes et des éditeurs de revues de résistance et place les personnes impliquées dans le contexte généalogique
  • Journaux de presse illégale 1945 – The Liberation. Le but de ce projet est de résumer les éditions de résistance qui décrivent des descriptions sur l’origine, l’état d’esprit, la mise en œuvre et les personnes qui y ont contribué. Les noms mentionnés dans ces éditions et non dans le livre de Lydia Winkel sont hébergés dans le projet Presse illégale 40-45

Gazan est assisté quotidiennement par l’associé Genealogist Emiel Koning dans le projet principal de recherche généalogique Underground Press 1940-1945 et le projet secondaire Pers illégal 40-45.

Il y a aussi une collaboration avec Paul van Tongeren après son livre: Jacoba van Tongeren et les héros de résistance inconnus du Groupe 2000 (1940-1945). Voici une liste de combattants de résistance liés au projet de recherche généalogique: groupe 2000

Depuis 2000, Gazan s’est involontairement impliqué dans une recherche de longue date sur le passé de son grand-père du côté de sa mère, László Weiss. Les conclusions de ce projet ont été intégrées au site: De Roland Courant. À la mi-2016, l’enquête d’un grand-père sur le côté de son père a soudainement été impliquée dans une torsion surprenante. Le rapport est disponible sur le site: Martin Andries de Jong; GP, père, amoureux

Démarré en 2016 par les combattants de la Résistance Accueil

  Initiator und Produzent des Neerlandsch Resistance Monument, Dimitri Gazan, wurde von Edwin Klein von Netzwerk Kriegsquellen, einer Zusammenarbeit mit Olaf Janssen, Initiator und Koordinator der Royal Library im Zusammenhang mit der Wikipedia: Wikiproject / Rescue Crops, durch die Genealogische Forschung empfohlen Projekt: Underground Press 1940-1945, mit einer Verbindung Wikipedia Projekt: Wikipedia: Wikiproject / Rescuers / Personen. Insgesamt wurden 3 generische genealogische Projekte gestartet:

  • Illegale Presse 40-45. Dieses Projekt erstellt eine Liste der Personen, die an der illegalen Presse beteiligt sind, die in dem Buch “The Underground Press” von Lydia E. Winkel veröffentlicht wurde, vollständig von Drs. Hans de Vries, “fehlt”.
  • Drucke und Verleger von Widerstandsblättern 40-45. Dies erklärt die Geschichte von Druckern und Verlagen von Widerstandsmagazinen und stellt die Menschen in den genealogischen Kontext ein
  • Illegale Presse Zeitungen 1945 – Die Befreiung. Der Zweck dieses Projektes ist es, die Widerstandsausgaben zusammenzufassen, die Beschreibungen über Herkunft, Denkweise, Umsetzung und die dazugehörigen Personen beschreiben. Die in diesen Ausgaben erwähnten Namen und nicht im Buch von Lydia Winkel sind im Projekt Illegal Press 40-45 untergebracht
Gazan wird täglich von Associate Genealogist Emiel Koning in der wichtigsten genealogischen Forschungsprojekt Underground Press 1940-1945 und dem Sekundärprojekt Illegal Pers 40-45 unterstützt.

 

Es gibt auch eine Zusammenarbeit mit Paul van Tongeren nach seinem Buch: Jacoba van Tongeren und den unbekannten Widerstandshelden der Gruppe 2000 (1940-1945). Hier ist auch eine Liste der Widerstandskämpfer im Zusammenhang mit Genealogical Research Project: Gruppe 2000

 

Seit 2000 hat sich Gazan versehentlich in eine langjährige Erforschung der Vergangenheit seines Großvaters auf der Seite seiner Mutter, László Weiss, verwickelt. Die Ergebnisse dieses Projekts wurden in die Website aufgenommen: De Roland Courant. Mitte 2016 war die Untersuchung eines Großvaters auf der Seite seines Vaters plötzlich in eine überraschende Wendung verwickelt. Der Bericht ist auf der Website: Martin Andries de Jong; GP, Vater, Liebhaber

 

Begonnen im Jahr 2016 von der Widerstandskämpfer-Homepage