Faas / Fuykschot

Faas, A. ‧ ~29
Faas, H.P.P. ‧ ~29
Faas, J. ‧ arbeider ‧ ~29
Faas, J. ‧ straatreiniger-arb. ‧ ~29
Faas, Johannes ‧ ~1 ‧ ~9 ‧ ~17
Faas, P.F. ‧ ~29
Faas, Victor C. ‧ ~22a, b, c
Faase, J. ‧ ~29
Faasen, Willem ‧ ~1 ‧ O11
Faassen, Arie van ‧ ~30
Faassen, Frederik van ‧ ~30
Faassen, Fritz van ‧ ~30
Faassen, Hendrik van ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Faassen, Jan van ‧ ~1 ‧ ~23
Faber, Adriaan ‧ ~19 ‧ ~20
Faber, Albert ‧ p.n.o. Lippenhuizen ‧ ~30
Faber, Albert ‧ uit Huizum ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~13 ‧ ~17 ‧ ~26 ‧ FR ‧ O22
Faber, Alexander von ‧ ~1
Faber, Ate ‧ ~1 ‧ ~14 ‧ ~17 ‧ ~36 ‧ GR
Faber, Auke Piers ‧ ~1 ‧ FR
Faber, Coenraad F. ‧ ~22a, b, c
Faber, Cornelis ‧ ~30
Faber, dhr. J. ‧ IP
Faber, Dirk ‧ ~1 ‧ N ‧ FR ‧ W
Faber, dr. C. of A.L. ‧ X18
Faber, Evert ‧ FR
Faber, Gerben ‧ ~30
Faber, Gerrit ‧ ~30
Faber, Heije ‧ ~19
Faber, Hessel ‧ ~22a, c
Faber, IJpke Jelko ‧ ~17
Faber, Izaak ‧ ~19
Faber, J. ‧ ~29
Faber, J. ‧ dop
Faber, J. ‧ uit Spannum ‧ FR
Faber, Jan Hendrik ‧ ~1 ‧ ~2 ‧ ~17 ‧ dop
Faber, Jan ‧ 1906 ‧ p.t.o. Leeuwarden ‧ FR
Faber, Jan ‧ 1909 ‧ p.t.o. Leeuwarden ‧ FR
Faber, Jan ‧ 1917 ‧ uit Schipluiden ‧ ~3 ‧ ~5 ‧ ~21 ‧ ~28
Faber, Jan ‧ p.n.o. Heerenveen ‧ ~30
Faber, Klaas ‧ ~30
Faber, Lieuwe A. ‧ ~30
Faber, Lykele ‧ ~3 ‧ ~22a, b, c ‧ ~28 ‧ dop
Faber, mej. B. ‧ FR
Faber, mej. Pé ‧ IP
Faber, mevr. D.J. ‧ p.n.o. Laren ‧ ~30
Faber, Pieter (Piet) ‧ dop ‧ FR ‧ IP
Faber, Riemer ‧ GR
Faber, Rinze ‧ FR
Faber, Ruurd ‧ ~30
Faber, Sander ‧ GR
Faber, Syboldt ‧ FR
Faber, Wijbren Frederik ‧ GR
Faber, Ypke Jelko ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ FR
Faber-Bakker, wed. A. ‧ ~30
Faber-Chabot, Anna ‧ ~20
Faber-Elgersma, mevr. J. ‧ FR
Fabius, Kaeso ‧ ~22a, b, c, d
Fabriek, Johannes ‧ ~20
Fabriek-Feith, Elisabeth ‧ ~20
Factoor, Antonius Godefridus ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ GR
Faes, Adrianus M. ‧ ~22a, b, c
Faes, Theodorus J. ‧ ~20
Faes, Theodorus M. ‧ ~20
Faes-Klaasen, Wilhelmina G. ‧ ~20
Faessen, C.P.H. ‧ ~29
Faessen, Johannes Henricus Hubertus ‧ ~1
Faes-Snoeren, Maria ‧ ~20
Fafié, ds. Gerard ‧ dop
Fafié Theodorus Arnoldus ‧ ~22a, b, c
Fagel, A. ‧ ~29
Faijdherbe, J.P. ‧ ~29
Failé, C.J. ‧ ~29
Failé, W. ‧ ~29
Faiman, Raden Slamet ‧ ~15
Fakkeldij, Petrus ‧ ~22a, b, c
Fakkeldij, Piet
Fakkeldy, C. ‧ ~29
Falandt, mej. V. ‧ ~12
Falkena, Hermanus ‧ ~1 ‧ ~23 ‧ FR
Falkena, Meine ‧ ~22a, b, c
Falkenberg, Lucien W. ‧ ~22a, b, c
Fallaux, Daan ‧ ~12

Fallaux-van Duuren, Toos ‧ ~12
Fambach, Gerard ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23 ‧ O6
Fange, Huibert Johan van der ‧ p.t.o. Barneveld ‧ ~1 ‧ ~22a, b, c ‧ O28
Fanger, Huibert v.d. ‧ p.n.o. Halfweg ‧ ~30
Fanoy, Johan Enno ‧ ~22a, b, c
Farber, F. ‧ ~29
Farber, Pieter ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c
Farenhorst, L ‧ ~29
Faro, Antonie W. ‧ ~22a, b, c
Faro, Huibert ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Fas, L. ‧ IP
Fase, Johannis Willem ‧ ~19 ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Fasel, Wilhelm A. ‧ ~22a, b, c
Fassaert, Ernest Petrus Maria ‧ ~22a, b, c
Fassaert, Eugène ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Fassaert, Honore ‧ ~30
Fassaert, Rudolphus J.M. (Rudolf) ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Fassaert-Antheunis, Agnes ‧ ~22a, b, c
Fassen, Arend van ‧ ~20
Fassen-xx, Egbertina van ‧ ~20
Fauchey, Antoine Pierre Marie ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~18 ‧ O7 ‧ O18
Faulhaber, F.A.F. ‧ ~29
Fauser, Ludwig O. ‧ ~22a, b, c
Faust, Johannes W. ‧ ~22a, b, c
Feber, E. de ‧ ~29
Feber, P. de ‧ ~29
Feberwee, Johan ‧ ~22a, b, c
Fedde, Jan ‧ FR
Feddema, Luurt ‧ GR
Feekman, zuster Neelde ‧ ~30
Feenstra, A. ‧ uit Oosterbierum ‧ FR
Feenstra, Adriaan ‧ uit Amsterdam ‧ ~17 ‧ ~23
Feenstra, Auke ‧ uit Wymbritseradiel ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~13 ‧ ~17
Feenstra, D. ‧ uit Wymbritseradeel ‧ ~7
Feenstra, Douwe ‧ p.n.o. Steggerrda ‧ ~30
Feenstra, Jan ‧ ~30
Feenstra, Jelle ‧ ~20
Feenstra, Johannes H. ‧ ~22a, b, c
Feenstra, John (Jelle) ‧ ~22a, b, c
Feenstra, Jurjen Henri ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17
Feenstra, R.C. ‧ FR
Feenstra, Rienk Marses ‧ ~22a, b, c
Feenstra, Wietske ‧ ~30
Feenstra, — ‧ ~19
Feenstra-xx, Jelse ‧ ~20
Feesten, fam. — v.d. ‧ p.n.o. Weert ‧ ~30
Fegel, F.L. ‧ ~29
Fegel, J.M. ‧ ~29
Fehres, Frederik/Frans Christiaan ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c
Feij, Pieter ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ O36 ‧ ZL
Feijen, Aaldert ‧ ~22a, b, c
Feijen, Ant. ‧ ~30
Feijen, Jacobus ‧ ~22a, b, c
Feijen, Lambertus ‧ ~22a, b, c
Feijen, Stefke ‧ ~22a, b, c
Feijt, Gerrit Jan ‧ ~23
Feijter, Johannes de, b, c
Feijter, Johannes de ‧ ~22a
Feijter, Pieter de ‧ ~22a, b, c
Feijter, Willem Gerard de ‧ ~30
Feijter-Luyten, W.J. de ‧ ~30
Feikema, mr. Douwe ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17 ‧ ~18 ‧ ~22a, b, c ‧ dop ‧ O22
Feiten, Josephus J. ‧ ~22a
Feiter, L.F. ‧ LB
Feith, Jhr Pieter Rutger ‧ ~22a, b, c
Feith, Rhijnvis ‧ ~12
Feith, Jhr. Willem Jacob ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17
Feitsma, IJme Lucas ‧ uit Steenwijkerwold ‧ ~14 ‧ ~30
Feitsma, Pieter ‧ GR
Feitsma, Yme Lucas ‧ ~22a, b, c
Feit Zoet, Jacobus J. ‧ ~22a, b, c
Fekkes, Herman Hendrik ‧ ~22a, b, c ‧ dop
Feld, Johannes ‧ ~17
Feldbrugge, S. ‧ GR
Felder, Ernst ‧ ~22a
Felderhof, Herman Hendrik ‧ IP
Feldhaus van Ham, Engelbert J.L.J.M. (Enk) ‧ ~3 ‧ ~22a, b, c ‧ ~28
Feldman, Pieter ‧ GR
Felius, Aarnoud ‧ ~1 ‧ ~17
Felius, Christiaan Bastiaan ‧ ~1 ‧ ~17
Felius, Cornelis ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17
Felix, H.F. ‧ ~29
Felix, Piet ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Fels, Cornelis ‧ ~22a, b, c
Fels, dhr. ‧ Fels
Fels, Ernst ‧ ~22a, b, c
Fels, J.C. ‧ ~29
Fels-Kupferschmidt, Anna Sarah ‧ ~22a, b, c
Felten, Josephus J., b, c
Feltman, G. ‧ ~30
Feltz, Louis Albert Sigismund Jacques van ‧ ~30
Femer, T. ‧ ~29
Fenema, Cornelis H. van ‧ ~30
Fenema, Hector van ‧ ~20
Fenema, J.Th. ‧ VP
Fenema-Brantsma, Marie Clara van ‧ ~20
Fennema, Anton ‧ ~20
Fennema, Jitze ‧ ~22a, b, c, d
Fennema, Otte ‧ ~22a, b, c
Fennema-Zboray, Ilonka ‧ ~20
Fennis, Franciscus (Frans) ‧ dop
Fensen, Willem Jan ‧ ~30
Fentener van Vlissingen, Frederik Hendrik ‧ ~30
Fentener van Vlissingen, Jan ‧ ~22a, b, c
Fentener van Vlissingen, Pieter Arnout ‧ ~1 ‧ ~26
Ferares, Mozes (Maurice) ‧ IP

Ferdinandus, Jozef Mathijs Ferdinand ‧ ~15
Ferdolage, J. ‧ IP
Feringa, G.J. ‧ FR
Feringa, Jan ‧ p.t.o. Musselkanaal ‧ ~30
Feringa, Klaas ‧ ~20
Feringa-xx, Boukje ‧ ~20
Fermeer, Pieter G. ‧ ~30
Fernandes, Abraham Samuel ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17 ‧ ~18 ‧ ~22a, b, c ‧ ~28
Fernat Oeboen, Cecilius ‧ ~22a, b, c
Fernee, Wilhelmus Simon ‧ FR
Fernhout, Mevr. R. ‧ BB
Féron, F.J. ‧ LB
Ferron, G.J.F. ‧ ~29
Ferron, W.M.J. ‧ ~29
Ferwerda, dr. Saskia ‧ dop
Ferwerda, ds. Taeke ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~26 ‧ FR
Ferwerda, Ebele/Aebele ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~33 ‧ FR
Ferwerda, F. ‧ dop
Ferwerda, Gerdius Sybrandus ‧ ~1 ‧ ~17
Ferwerda, Jan ‧ FR
Ferwerda, P.H.J. ‧ ~29
Ferwerda, Reinder ‧ FR
Ferwerda, Wiltje ‧ ~30
Ferwisga, J.G. ‧ ~29
Fest, Marinus H. ‧ ~22a, b, c
Fetter, Ben ‧ X26
Fetter, Jacobus J. ‧ ~22a, b, c
Feunekes, Beene ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17
Fèvre, F. le ‧ ~29
Févre, Frederik H. le ‧ ~22a, b, c
Fey, Johanna ‧ ~20
Feyen, Mathias ‧ ~22a, b, c
Feyter, A. de ‧ ~30
Feyter, W.G. de ‧ ~30
Feyter Luyten, W.J. ‧ ~30
Fick, Boudewijn B. ‧ ~30
Ficq, Louis Jean Jacques Marie ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c ‧ NB
Fiddelaar, P. ‧ ~29
Fidder, H. ‧ dop
Fidder, Hendrik J. ‧ ~22a, b, c
Fidder, Jan ‧ ~22a, b, c
Fiedeldy Dop, Philip Hendrik ‧ ~20 ‧ LB
Fieke ‧ uit Nijenga ‧ FR
Fielstra, Kornelis Pieter ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~22a, b, c ‧ GR
Fierre, M. ‧ ~30
Fieten, Albert ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ DR
Figge, Harmen Ype ‧ ~22a, b, c
Fijen, Theo A.F. ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Fijma, Bendert ‧ ~20
Fijma, E. ‧ ~29
Fijma, Jaap ‧ NH
Fijma, Jacob C. ‧ ~22a, b, c
Fijma, Jacob ‧ ~22a, b, c
Fijma, Johannes ‧ p.t.o. Enkhuizen ‧ dop
Fijma-Geljon, Johanna ‧ ~20
Fijnaut, Charles Ludovicus ‧ ~22a, b, c, d
Fijnagel, W. ‧ ~36
Fijn van draat, Gijsbert C. ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ dop ‧ O24
Fijth, C. ‧ ~29
Fikkert, Alida ‧ ~20
Fikkert, Gustaaf Karel ‧ ~1 ‧ ~17
Fikkert, Marius Egbert ‧ ~20
Fikkert-Heineman, Marie ‧ ~20
Fikse, Tijmen Abraham ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17
Filippo, A. ‧ LB
Filippo, Izaäk ‧ ~1 ‧ ~17
Filipson, Carel August ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17 ‧ ~23
Filius, Pieter ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17
Filz-te Winkel, Wilhelmina N. ‧ ~20
Fincken, Franciscus P.H. ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Fiscalini, Camillo Marino ‧ GR
Fischer, Alphonse ‧ ~22a, b, c
Fischer, C.H. ‧ ~29
Fischer, Josef Ludvik ‧ ~3 ‧ ~28
Fischer, Leo ‧ ~1 ‧ ~23
Fischer, Pierre ‧ ~30
Fischer, Rudolph Henri Pieter ‧ ~1 ‧ ~17
Fischer-Thevis, Helena ‧ ~22a, b, c
Fisenne, Jhr. Frans Josef Maria von ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ O1
Fits, J.H. v.d. ‧ ~30
Flagg, Edith ‧ ~28
Flaman, Johannes ‧ ~1 ‧ ~17
Flameling, Folkert ‧ ~12
Flapper, Jelle ‧ ~20
Flapper, Jitte C.W. ‧ ~22a, b, c
Flapper, Johannes Lodewijk ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23
Flapper, Leo ‧ FR
Flapper, Sybrandus ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Flapper-Diepen, Elisabeth Maria ‧ ~22a, b, c
Flapper-Rijpma, Ludovica ‧ ~20
Flapper-van der Werf, Waltruda ‧ ~22a, b, c
Flart, L. de ‧ ~29
Flaschwinkel, Jan Hendrik ‧ ~1 ‧ ~17
Fledderus, Jan ‧ p.n.o. Dieverbrug ‧ ~30
Fledderus, Jan ‧ p.n.o. Oldemarkt ‧ ~30
Fleer, Dolf ‧ UT
Fleer, Jan Cornelis Hendrik ‧ 1897 ‧ ~1 ‧ ~23
Fleer, Jan Cornelis Hendrik ‧ 1921 ‧ ~1 ‧ ~2 ‧ ~23 ‧ W
Fleer, Johannes ‧ ~1 ‧ ~17
Fleer, Maurits Dirk ‧ ~1 ‧ ~2 ‧ ~17 ‧ W
Fleeré, Theodorus Andreas Antonius ‧ ~1 ‧ ~17
Fleischer, Willem Isaac ‧ ~22a, b, c
Fleischeuer, Adèle Jan Gerard ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~22b, c ‧ ~28 ‧ LB ‧ O7
Fleischeuer, Jan Gerard ‧ ~20 ‧ ~22a ‧ LB
Fleischeuer-Bettonville, Philomene ‧ ~20
Flemer, Johann H. ‧ ~22a, b, c
Fleminger-Clerckx, Cornelia ‧ ~22a, b, c
Fleminks, A.F. ‧ ~29
Fleminks, G.J.S. ‧ ~29
Fleminks, J.A.C. ‧ ~29
Flemming, C.C. ‧ ~7
Flemming, Dirk (Dick) ‧ ~22a, b, c ‧ ~30 ‧ X10
Flemming, Nicolaas ‧ ~22a, b, c
Flens, Cornelis (Cor) ‧ ~22a, b, c ‧ NH
Flens, W. ‧ ~29
Fles, Hendricus Simon Cornelis ‧ ~1 ‧ ~17
Fles, Theodorus Josephus ‧ 1923 ‧ ~22a, b, c ‧ dop
Fleskens, Leonardus Johannes Josephus (Leo) ‧ ~22a, b, c, d ‧ ~30
Flesseman-Fenenga, Wilhelmina Cornelia Maria Naomi (Mies) ‧ ~22a, b, c, d
Fleur, Johannes Jan Coenraad (Coen) la ‧ ~22a, b, c ‧ GR
Fleur, W.C. la ‧ ~29
Fleurbaaij, Jacob ‧ ~22a, b, c
Fleurbaaij, P.IJ. ‧ ~29
Fleuren, Peter J.H. ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Fleuren, Petrus J.J. ‧ ~22a, b, c ‧ ~30 ‧ LB
Fleuren-Janssen, Johanna Stephanie ‧ ~22a, b, c
Fleurke, Karel Daniël ‧ ~22a, b, c, d
Fleurke, Pieter ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ ~30 ‧ dop ‧ T ‧ UT
Fleury, Dirk ‧ ~22a, b, c
Fleury, Frederik ‧ ~22a, b, c
Fleysman, L. ‧ ~29
Fleysman, W. ‧ ~29
Flick, H.‧ lijnwerker-ambachtsman ‧ ~29
Flick, H.‧ straatreiniger-arb. ‧ ~29
Flieger, Ans J. ‧ ~20
Flier, A. van der ‧ p.t.o. Den Haag ‧ dop ‧ P
Flier, ds. Abel/Albert van der ‧ ~19 ‧ GR
Flier, Helmig ‧ ~20
Flier, Hendrik Samuël Joannes van der ‧ ~19
Flier, Leendert Jacob ‧ ~30
Flier-Spruyt, Cornelia Adriana Bartholomea Anna van der ‧ ~22a, b, c
Flierhaar, Willem te ‧ ~22a, b, c
Flierman, A. ‧ ~29
Fliert, Willem G. v.d. ‧ p.n.o. Nijverdal ‧ ~30
Fliert, Willem Gijsbert van der ‧ uit Renswoude ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ ~23
Fliert, Willen van de ‧ ~23 ‧ X26
Flier-van den Veen, Gerritje ‧ ~20
Flietstra, D. ‧ ~29
Fligt, A. ‧ ~29
Flik, J. ‧ ~29
Flikkema, Albert K. ‧ ~22a, b, c
Flikkema, Menko ‧ GR
Flim, Albertus ‧ ~30
Flim, Berend Jan ‧ ~20
Flim, Gerrit Jan ‧ ~12
Flim, Herman ‧ ~20 ‧ ~22a, b, c ‧ ~30 ‧ LB
Flim, Willem Marianus ‧ ~1 ‧ ~17
Flim-van Leusen, Gerardina Wilhelmina ‧ ~20
Flinkier, Mozes W. ‧ ~14
Flint, Gerhard ‧ ~12
Flippo, Jan Pieter Lucas ‧ ~1 ‧ ~17
Flipse, Cornelis ‧ ~20
Flipse, Willem Klazes ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ O1
Flipse-de Koning, Cornelia ‧ ~20
Flisijn, Wiert ‧ FR
Flissebaalje, Cornelis Jacob ‧ ~17
Flokstra, Cornelis ‧ ~17 ‧ ~20
Flokstra, Hendrik ‧ ~22a, b, c
Flokstra-Doggen, Jentina C. ‧ ~20
Flonk, Jan ‧ GR
Floor, J.H. ‧ ~29
Floor, Willy ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17
Floor-de Jonge, Evertje ‧ ~22a, b, c
Floors, dhr. ‧ dop
Florax, Fernand Joseph ‧ ~22a, b, c
Florijn, Jacobus ‧ ~1‧ ~9 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c ‧ dop ‧ W ‧ X2
Florijn, Jan ‧ ~22a, b, c
Florissen, Wibo ‧ ~20
Florquin, Helena ‧ LB
Florquin, Theodoor H. ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Flothuis, Marius ‧ ~20
Flotman, C.H. ‧ ~29
Flu, Freddy Paul ‧ ~12
Flu, Henri Edwin Rudolf Oscar ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~27
Flu, Paul Christiaan ‧ ~1
Fluit, Andries ‧ ~22
Fluit, Eco ‧ X22
Fluit, Eliza C. ‧ ~22a, b, c
Fluit, Geert ‧ ~22a, b, c
Fluit, Klaas ‧ ~22a, b, c
Fluit, Lucas ‧ ~22a, b, c
Fluit, Tieme ‧ ~22a, b, c
Fluit-Donker, Niesje ‧ ~22a, b, c
Fluit-Kruidhof, Jentje ‧ ~22a, b, c
Fluit-Steenbergen, Geertje ‧ ~22a, b, c
Fluitman, Adriana G.M. ‧ ~22a, b, c
Fluitman, Adrianus J. ‧ ~22a, b, c
Fluitman, Albertus ‧ ~30
Fluitman, Hessel Franciscus
Fluitsma, Johannes M.P. ‧ ~22a, b, c
Fluyt, Cornelis ‧ ~30
Fober, Joseph M. ‧ ~22a, b, c
Focks, B.M. ‧ ~30
Foeken, Pieter W. ‧ ~22a, b, c
Fokke, J.G. ‧ ~29
Fokke, J.L. ‧ ~29
Fokke, J. ‧ ~29
Fokke, W. ‧ ~29
Fokkema, Doekele ‧ ~30
Fokkema, Douwe Dirk
Fokkema, ds. Egbert Jan ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ ~23
Fokkema, Gerrit Ruurd
Fokkema, Meindert ‧ ~20
Fokkema, Ruurd Klaas ‧ dop
Fokkema, Wessel
Fokkema, Wietze ‧ ~30
Fokkens, Ane ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ GR
Fokkens, Dirk ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~36 ‧ FR

Fokkens, J. ‧ p.t.o. Elburg ‧ dop
Fokkens, Jan ‧ uit Siddeburen ‧ GR
Fokkens, Klaas ‧ GR
Fokkens, Menko ‧ GR
Fokkens, Roelof ‧ ~22a, b, c
Fokkens, Roelof ‧ ~30
Fokkens, Wilhelmina Hendrina ‧ GR
Fokker, A.J. ‧ ~29
Fokker, Hendrik ‧ ~20
Fokker, J.A. ‧ ~29
Fokker, J.D. ‧ dop
Fokker, Tymoteus ‧ ~22a, b, c
Fokker-Kruiswijk, Florida ‧ ~20
Fokma, Hendrik Jan ‧ ~1 ‧ ~6 ‧ ~17 ‧ O1
Fokma, Klaas Erik ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ ~26 ‧ FR ‧ O1
Foks, B.H. ‧ ~30
Folkersma, Wiemer ‧ ~22a, b, c
Folkersma-van der Bijl, Jenny ‧ ~22a, b, c
Folkerts, dhr. ‧ dop
Folkerts, Harm ‧ 1902 ‧ GR
Folkerts, Harm ‧ 1905 ‧ FR
Folkerts, R. ‧ FR
Folkertsma, Eeltje Boates ‧ dop
Folkertsma, S. ‧ FR
Folkertsma, Siebolt ‧ ~22a, b, c
Folkertsma-Dijkstra, Antje ‧ ~22a, b, c
Folmer, Dirk Willem (Dick) ‧ ~1 ‧ ~18 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ ~28 ‧ ~30 ‧ O22 ‧ X15
Folmer, Hendrik J.O. ‧ p.n.o. Arnhem ‧ ~30
Folmer, Hendrikus J.G. ‧ p.n.o. Bennekom ‧ ~30
Folmer, Hendrik ‧ p.n.o. Lunteren ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Folmer, Herman ‧ ~22a, b, c, d ‧ ~30
Folmer, Johanna Maria (Joke) ‧ ~22a, b, c ‧ ~28 ‧ ~30 ‧ LB ‧ X27
Folmer-van Schothorst, Gerritje ‧ ~22a, b, c
Folmer-Vrielink, Elizabeth Geertruida Johanna ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Fonck, J.H. ‧ ~29
Fondse, Adriaan ‧ ~1 ‧ ~17
Fongers, Jan ‧ GR
Fonk, Gerrit ‧ ~22a, b, c
Fonk, Willem ‧ ~1 ‧ ~17
Fonnis, F. ‧ dop
Fontaine, Franciscus Petrus ‧ ~1 ‧ ~14 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c
Fontaine, Johannes Gerardus Martinus ‧ ~1 ‧ ~22a, b, c
Fontaine, Lambertus Caspar Maria (B.) ‧ dop
Fontaine, Petrus Franciscus Maria (Piet) ‧ dop
Fontaine-van der Heijden, Elisa ‧ ~22a, b, c
Fontaine-van der Heijden, Lisette ‧ ~22a, b, c
Fontaine Verwey, Herman de la ‧ ~20
Fontaine Verwey-Schalekamp, Martina de la ‧ ~20
Fontani, M.E. ‧ ~29
Fonteijn, Abraham J. ‧ ~22a, b, c
Fonteijn, Lehman Jacques (Leo) ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~18
Fonteijn, Mathias Andreas ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c
Fonteijn, Simon ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~18
Fonteijne-Groenenboom, Truus ‧ ~20
Fontein, Johannes Paulus ‧ ~12
Fontijn, A.F. ‧ ~29
Fontijn, A.J. ‧ ~29
Fontijn, Gerardus Hendricus (Gerrit) ‧ P
Fontijn, Hermanus Wilhelmus Antonius (Herman) ‧ ~14 ‧ ~22a, b, c
Foole, J.J. ‧ ~30
Foort, Jacob van ‘t ‧ ~30
Fopma, Jan ‧ ~17
Fopma, Nanne ‧ FR
Fopma, Sietse ‧ FR
Foppema, Yge Herman ‧ BB ‧ dop ‧ UT
Foppen, Thijs ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Foppen, Willem ‧ ~22a, b, c
Ford, William James ‧ dop
Foreest, Nanning Jhr. van ‧ ~1 ‧ ~3 ‧ ~14 ‧ ~17 ‧ ~28
Forma, Albert ‧ ~12
Formanoij, Richardus Adrianus ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23
Formijne, Cornelis G.M. ‧ ~22a, b, c
Formsma, Jannes Wiebe ‧ ~17
Forrer, Dirk Hendrik Pieter ‧ dop
Forschelen, D.H. ‧ ~30
Forschelen, M. ‧ LB
Forsma/Formsma, Joannes Wiebe ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ GR
Forsten, Berend ‧ ~22a, b, c
Forsten, Jacob ‧ ~22a, b, c ‧ GR
Förster, mej. M.A.C. ‧ ~7 ‧ LB
Fortanier, Anthonius Henri ‧ ~12
Forterie, J. ‧ ~29
Forterie, Lodewijk Willem ‧ ~1 ‧ ~17
Fortgens, Albert Jac. ‧ ~30
Fortgens-van Zijl, Janny ‧ ~22a, b, c
Forthövel, T. ‧ dop
Fortuin, Jacobus ‧ ~30
Fortuin, L. ‧ FR
Fouqneray, J. ‧ LB
Four, A.J. ‧ ~29
Fourij, J.W.M. ‧ ~30
Fouss-van der Coelen, Martha ‧ ~22a, b, c
Fraaij, Herman C. ‧ ~22a, b, c
Fraanje, Abraham ‧ ~22a, b, c
Fraanje, Bertus ‧ O37
Fraanje, Joost ‧ ~22a, b, c
Fraassen, Jan Laurens van ‧ ZL
Franchimon, Johannes W. ‧ ~22a, b, c
Franchimont, Lourens ‧ ~1 ‧ ~17
Franciscanessen, klooster van de zusters ‧ te Nijswiller ‧ ~30 ‧ LB
Francissen, W.C.A. ‧ ~30
Franck, kapelaan J.F.J. ‧ LB
Francke, Jacobus (Ko) ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ O36 ‧ O37 ‧ ZL
Francken, Jack J.M. ‧ ~22a, b, c
Francoijs, Johannes Jacobus ‧ ~17 ‧ O36
Francoise, W. ‧ X26
François-Klasen, Margaretha J.A. ‧ ~22a, b, c
Francot, Paul Hubert Jean ‧ ~22a, b, c
Francot-Visser, Johanna Louise ‧ ~22a, b, c, d
Francotte, Wilhelm Joseph (Joep) ‧ ~1 ‧ ~7‧ ~17 ‧ ~23 ‧ ~28 ‧ IP ‧ LB
Francoys, Johannes Jacobus ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~13
Franfort, Alex ‧ ~14
Frank, Abraham ‧ ~1 ‧ ~17
Frank, Eliazer ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ GR
Frank, Gerardus Franciscus Hendricus ‧ ~22a, b, c
Frank, H. ‧ ~29
Frank, Jacobus Alexander (Cobie) ‧ IP
Frank, Jacobus ‧ 1916 ‧ ~22a, b, c
Frank, Jacob ‧ 1918 ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ dop ‧ P
Frank, Johannes H.A. ‧ ~30
Frank, Leonard David ‧ ~1 ‧ ~17
Frank, Meijer ‧ ~1 ‧ ~17
Frank, Philipp ‧ ~1 ‧ ~17
Frank, Wouter ‧ ~22a, b, c
Frank (Hémon), Sedje ‧ ~28
Frankema, Lammert ‧ O9
Franken, Arie J. ‧ ~22a, b, c
Franken, B. ‧ dop
Franken, C.J.D. ‧ p.n.o. Deventer ‧ ~30
Franken, Cornelis ‧ ~1‧ ~13 ‧ ~17 ‧ ZL
Franken, Cor ‧ p.t.o. Amsterdam ‧ IP
Franken, Derk Gerrit ‧ ~22a, b, c
Franken, Franciscus ‧ ~30
Franken, Gerrit Johan Daniel (Gé) ‧ ~22a, b, c, d
Franken, Hendrik ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~23
Franken, Jan ‧ p.n.o. Tilburg ‧ ~30
Franken, Jos W.H. ‧ ~30
Franken, Jozef F. ‧ ~30
Franken, Pieter Adriaan ‧ ~1 ‧ ~17
Franken, Sim ‧ ~20
Franken, Suzanne W. ‧ ~30
Franken, Wim ‧ ~20
Franken-Preusterink, Harmina J. (Mieke) ‧ ~22a, b, c
Franken sr., Jan D. ‧ p.n.o. Deventer ‧ ~30
Franken-van der Grift, Johanna ‧ ~20
Frankena, Abe ‧ FR
Frankena, Lammert ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23
Frankenhuysen, W.M.A. v. ‧ ~29
Franken-Keijser, A. ‧ ~30
Frankenmolen, Antonius Henricus ‧ ~1 ‧ ~2 ‧ ~17 ‧ ~23 ‧ P
Frankfort, Cornelis ‧ ~22a, b, c
Frankfort, Lehman ‧ ~22a, c
Frank-Gompertz, Selma ‧ ~22a, b, c
Frankhuisen, Anton J. ‧ ~22a, b, c
Frank-Lansink, Alberta J. ‧ ~22a, b, c
Frankruijter, Harm ‧ ~22a, b, c
Frankruyter, Simon ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~36 ‧ GR
Franquinet, Robert ‧ dop ‧ LB
Frans, Arie ‧ ~1 ‧ ~2 ‧ ~17
Frans, — ‧ ~15
Franschman, David ‧ ~14
Fransdonk, Willem Jan ‧ ~30
Franse, Wilhelmus J.M. ‧ ~22a, b, c
Fransen, Antoon ‧ ~30
Fransen, Johannes ‧ p.n.o. Son ‧ ~30
Fransen, Josephus Johannes Wilhelmus ‧ ~29
Fransen, Martinus ‧ ~14
Fransen-Koperberg, Helena Maria Geertruida Alfonsa ‧ ~22a, b, c
Fransen-Schenk, Lamberta (Lammie) ‧ ~22a, b, c ‧ ~22
Fransen-van der Putte, I. ‧ ~30
Fransman, Karel ‧ ~30
Fransman, Pieter ‧ ~30
Fransman, W. ‧ ~29
Franssen, Andreas Mathieu ‧ ~17
Franssen, Evert ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17 ‧ GR
Franssen, Gerard Antoon Jozef ‧ 1915 ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Franssen, Joseph ‧ 1905 ‧ O7
Franssen, Marinus Constantinus Gustaaf ‧ ~1 ‧ ~17
Franssen, Mathijs ‧ ~22a, b, c
Franssen, Theodoor Heinrich Maria ‧ ~1 ‧ ~17
Franssens, Jan ‧ ~22a, b, c
Franssens-Schoonbeek, Geertje ‧ ~22a, b, c
Frantzen, Gerhard ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Frantzen, Harrie ‧ LB
Frantzen, Jos W.H. ‧ ~30 ‧ LB ‧ X23
Frantzen, Leonardus F.J.H. (Leon) ‧ ~22a, b, c, d ‧ ~30 ‧ LB
Frantzen, mevr. N.E. ‧ ~30
Frantzen, Petrus ‧ O7
Frantzen-Heijmans, Neeltje E. ‧ ~30
Frantzen-Kuijpers, Elisabeth C.T.M. ‧ ~22a, b, c
Franx, Frederik Willem ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c
Franzen, Hendrik ‧ 1908 ~1 ‧ ~17
Franzen, Hendrik ‧ 1923 ‧ ~14
Franzen, Louis Johan Marie ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c ‧ O11
Franzen, Paul Gerard ‧ ~1 ‧ ~18 ‧ O11
Fraterman, Fenny ‧ ~22d
Fraterman, Gosse ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c ‧ ~33
Fraterman, Hendrik ‧ ~30
Fray, Cornelis Pieter Anthonie ‧ ~1 ‧ ~13 ‧ ~17
Fray, Jacob Ariën ‧ ~22a, b, c, d
Frech, Walter ‧ O35
Frech, Wilhelm Carel ‧ ~29
Frederichs, Antoon ‧ ~6
Frederici, J.A.C. ‧ ~29
Fredericks, Antonius Lambertus ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~36 ‧ O1
Frederiks, Albertus Ignatius ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c ‧ ~23
Frederiks, Andries ‧ dop
Frederiks, Gerrit D. ‧ ~30
Frederiks, Gerrit Willem ‧ ~1 ‧ ~17
Frederiks, Gerrit ‧ 1890 ‧ ~1 ‧ ~7
Frederiks, Gerrit ‧ 1918 ‧ ~1 ‧ ~17
Frederiks, Harm Hendrik Jan ‧ p.n.o. Amsterdam ‧ ~30
Frederiks, Jan ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23
Frederiks, Johan ‧ p.t.o. Eibergen ‧ ~30
Frederiks, W. ‧ ~29
Frederikse, Theodoor Christiaan ‧ ~19 ‧ ~20
Frederikse-Oskamp, Annie ‧ ~20
Fredriks, Albertus J. ‧ ~22a, b, c
Fredriks, G. ‧ VN
Freeman, G. ‧ dop
Freeman, Gerardus Petrus ‧ 1921 ‧ ~22a, b, c
Freeman-Raats, A.H. ‧ ~30
Freericks, Johanne Cornelis Maria ‧ ~1 ‧ ~17
Freese, Willem ‧ ~22a, b, c
Frehen, Charles Jos ‧ ~22a, b, c
Fréhen, Pater Ch. ‧ LB
Freiberg, Ernst J.L.G. ‧ ~30
Freie, Herman ‧ ~30
Freij-van der Hul, Aaltje ‧ ~22a, b, c
Freilich, F. ‧ LB
Frekenhorst, Pieter Johannes ‧ ~22a, b, c ‧ FR
Frel, Lodewyk F. de ‧ ~30
Frel, Nellie ‧ ~30
Frel, Pieternella de ‧ ~30
Fremery, Ir. Pieter de ‧ ~22a, b, c, d
Frenay , Emile Guillaume Remi ‧ ~1 ‧ ~17
Frencken, Jacobus P.H. ‧ ~30
Freni, Willem Nicolaas (Wim) ‧ dop
Frenken/Frencken, Jacobus Petrus Hubertus ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17 ‧ ~23
Frensdorf, Arnold ‧ ~1 ‧ ~17
Frentzen, Herman Georg ‧ ~12
Frequin, Louis Hendrik Antonius (Louis) ‧ ~22a, c ‧ ~28 ‧ dop
Frequin-Evers, Berdina Everdina ‧ ~22a, b, c
Frequin-Peters, Nelly A.M. ‧ ~22a, b, c
Frerichs, Heinrich Louis ‧ ~1 ‧ ~14 ‧ ~17 ‧ ~18
Freriks, Aleida T.J.M. ‧ ~22a, b, c
Freriks, Derk Willem ‧ ~30
Freriks, Everhardus Lambertus ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c ‧ NB
Freriks, Jan ‧ ~22a, b, c
Freriks, Johannes H.A. ‧ ~22a, b, c
Freriks, M.F. ‧ ~29
Freriks-Buijs, Johanna W. ‧ ~22a, b, c
Fresco, Johannes Antonius ‧ ~22a, b, c
Frétes, Frederik F. de ‧ ~22a, b, c
Frétes, Johan F. de ‧ ~22a, b, c
Fretes, Matthijs de ‧ ~15
Frétes, Simon I.I. de ‧ ~22a, b, c
Freudenborg, J.W. ‧ ~29
Frevel, Angeniëtta Marie Louise ‧ ~19
Frey, Richard M. ‧ ~22a, b, c
Freysen, K. ‧ ~29
Freysen, Wilhelmus A.P. ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Fricke, Hendrik W. ‧ ~22a, b, c
Friederich, Johannes Thomas Franciskus ‧ ~1 ‧ ~2 ‧ ~17 ‧ ~23
Friedericy, Johan C. ‧ ~20
Friedericy-Spoor, Johanna ‧ ~20
Friedhoff, Herman ‧ ~3 ‧ ~22a, b, c ‧ ~28 ‧ P
Friedlander-Bruhn, Maria ‧ ~20
Friedrichs, Ludwig A. ‧ ~22a, b, c
Frieling, Jannes ‧ GR
Frieling, Willem ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23 ‧ DR
Frielink, Gerhardus Hendrikus ‧ ~1
Frielink, Jacoba Geertruida (Coos) ‧ X9
Friemann, Johan Joachum Chr. ‧ FR
Fries, Jacob D. ‧ ~22a, b, c
Friesen, F.A. ‧ LB
Friesen, Johannes G. ‧ ~30
Friesen, Johannes Stephanus Theodorus ‧ ~22a, b, c
Frieser, Hanny J.J. ‧ ~22a, b, c
Frieser, J.J. ‧ ~15
Frieswijk, Bauke ‧ FR
Frieswijk, Ruurd ‧ ~20
Frieswijk, Willem ‧ FR
Frieswijk-Kramer, Ijtje ‧ ~20
Friezer, Juda ‧ ~22a, c
Frijda, Ernest Alfred Henri Philop Willem ‧ ~1 ‧ ~17
Frijda, Leo Herman ‧ ~1 ‧ ~2 ‧ ~17 ‧ ~28 ‧ dop ‧ X9
Frijda, Nico Henri ‧ FR
Frijns, Jan M.H. ‧ ~30
Frijns, Johan L. ‧ p.n.o. Schaesberg ‧ ~30
Frijns, kapelaan J.J.L.H. ‧ p.t.o. Oirsbeek ‧ LB
Frijns, P. ‧ LB
Frikke, Frederik (Freek)
Frikke-Molenaar, Guurtje (Guus)
Frikken, J.B. ‧ ~29
Frikken, Okke ‧ ~30
Frinkel, Hartog ‧ ~23
Frischauf, Curt Adolf (Curt) ‧ dop
Frischmuth, H.W.L. ‧ LB
Friso, Bartus J. ‧ ~20
Friso-de Boer, Hielkje ‧ ~20
Frissen, kapelaan M.H. ‧ LB
Frithjof, Dudok van ‧ ~9
Fritscheck, J.M. ‧ ~29
Fritschy, Johannes (Jos) ‧ dop
Fritse, Adriaan M. ‧ ~22a
Fritsen, Augustinus Maria Hubertus Aloijsius ‧ ~22a, b, c
Fritz, Ben ‧ ~20 ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Froe, Arie de ‧ dop ‧ ~20 ‧ ~28
Froger, J. ‧ ~29
Fröhlings, Hermann ‧ ~14 ‧ ~22a, b, c
Frohn, Christiaan Ferdinand Frans ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23 ‧ O17
From, Jan ‧ ~20
From, Jitze ‧ FR
From, Roelof ‧ ~20
From-Kort, Anna ‧ ~20
Frommé, Richardus W. ‧ ~22a, b, c
Frommel, Wolfgang ‧ ~8 ‧ ~20
Froom, Theodorus (Theo) ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ ~23 ‧ dop ‧ W
Fros, Abraham ‧ ~1 ‧ ~17
Frowein, dr. W.F.J. ‧ LB
Frowein, Henry William Leonard ‧ ~22a, b, c ‧ LB
Frowein-Gravin Wolff Metternich, Hermenegilde M.Th.A.H.J. ‧ ~22a, b, c
Frowijn, Jan ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~17
Frugte, Albertus ‧ ~1 ‧ ~17 ‧ O2
Fruin, mr. Thomas Antonie ‧ dop
Fruitema, Reinder ‧ ~17 ‧ GR
Fruithof, Pieter Hendrik ‧ ~12
Fruithoff, dhr. ‧ IP
Fruitman, P.M.J. ‧ ~29
Frumeau, Carel F. ‧ ~22a, b, c
Fuchs, Johannes ‧ ~22a, b, c ‧ ~30
Fuchs, Karel A. ‧ ~22a, b, c ‧ O11
Fuchs-Veres, Margareta ‧ ~22a, b, c
Fuchsthaller, Franz Xaver Josef ‧ dop
Fuchter, Hein ‧ ~3 ‧ ~28
Fuente-Wetzel, Lotte de la ‧ ~22a, b, c ‧ X28
Fuijkschot, Hans ‧ NH
Fuijkschot, Johannes Dirk ‧ ~13 ‧ ~17 ‧ NH
Fuld, Dick E. ‧ ~22a, b, c
Fülopp, F. ‧ LB
Funcke, Jan H. ‧ ~22a, b, c
Funke, Gerda (Rosemarie) ‧ X28
Funke-Bordewijk, Nina ‧ ~22a, b, c
Funken-Schlosser, Maria A. ‧ ~30
Furer, Franciscus Gregorius ‧ ~1 ‧ ~6 ‧ ~17 ‧ ~22a, b, c ‧ O1
Fürgler, Ignaz Carl ‧ ~1 ‧ O9
Furnée, Henri Antoine Louis ‧ ~19
Furth-Halverstad, Eva ‧ ~22a, b, c, d
Fust, Lambertus Gerardus ‧ ~30
Fuykschot, Johannes Dirk ‧ ~1 ‧ ~7 ‧ ~23 ‧ NH

Legenda

naamlijsten

~1 Erelijst der gevallenen
~2 Eerebegraafplaats Bloemendaal
~3 Engelandvaarders
~4 Documentatiegroep ’40-’45
~5 Dutch agents 1940 – 1945
~6 Lijst van Gevallen Verzetsmensen
~7 Het Grote Gebod; LO-LK
~8 Homoseksuelen in oorlog
~9 Slachtoffers Kamp Amersfoort
~10 Kamp Westerbork
~11 Kunstenaars in verzet
~12 Leiden in verzet 40-45
~13 Ereveld Loenen
~14 Natzweiler
~15 Verzetsstrijders uit Nederlands-Indië
~16 Executies in de bossen van Norg
~17 Oorlogsgravenstichting
~18 Oranjehotel Scheveningen
Oranjehotel 1940-1945
~19 Predikanten die Joden hielpen
~20 Rechtvaardigen onder de Volkeren
~21 Zij sprongen in de nacht
~22a Gedenkboek verzetsherdenkingskruis
       b Go2War2 (VHK)
       c Traces of War (VHK)
       d Delpher (VHK)
~23 Verzetsmonumenten in Nederland
~24 Verzetskruis 1940-1945
~25  Erepeloton Waalsdorpervlakte
 ~26  Wo2slachtoffers
 ~27  Begraafplaats Rhijnhof
 ~28  Wikipedia
 ~29 Februaristaking
 ~30  Helpers of A.F.E.E.S. in Holland
 ~31  Getuigenissen SNV
 ~32  Vijfendertig Nederlanders onderscheiden
 ~33  Digitaal Monument Neuengamme
 ~34  Englandspiel
 ~35  Waalcrossings 1944-1945
 ~36  April-Mei stakers

illegale pers

BB De Bezige Bij – DBNL
De Bezige Bij – Het Parool 01-06-1945
dop De Ondergrondse Pers
IP Illegale Pers 40-45
N Het Noorderlicht
P Het Parool
T Trouw-groep
VN Groep van Rij (Vrij Nederland)
Nieuwsblad voor Kennemerland
VN: nieuwsbulletin voor Midden Noord-Holland
Nieuwsbulletin Wassenaar
Verzetsbetrokkenen Vrij Nederland
VP De Vrije Pers
W De Waarheid
De Waarheid 07-05-1945

verzetsgroepen

X1 De Oranje Vrijbuiters
X2 Nederlandse Volksmilitie
X3 De Geuzen
X4 De Stijkel Groep
X5 De Tien van Renesse
X6 Groep Vonk
X7 Groep Albrecht
X8 LO Rijnsburg
X9 CS-6
X10 Groep André
X11 Groep Lever
X12 KP Waterland
X13 Mekel groep
X14 Schoemaker-groep
X15 Oranjewacht
X16 Groep Dobbe
X17 Het Utrechts Kindercomité
X18 De Ondergedoken Camera
X19 Amsterdamse Studentengroep-ASG
X20 KP Meppel
X21 KP Den Haag
X22 KP Rotterdam
X23 De Raad Van Verzet
X24 Verzendgroep Barbara
X25 Nederland voor Oranje
X26 Groep 2000
X27 Luctor et Emergo/Fiat Libertas
X28 Groep Rolls Royce
X29 Groep De Vries

per provincie/streek

GR Verzetsbetrokkenen Groningen
FR Friesland in verzet 40-45
DR Het verzet van Drenthe
OV Oorlogslachtoffers in Kampen en IJsselmuiden
GL
NOP Noordoostpolder in oorlogstijd
UT Johannes ter Horst; Amersfoort en omgeving
NH Noord-Holland in verzet 40-45
ZH
ZL Verzet in Zeeland
NB Brabantse gesneuvelden + Database
LB Het Verborgen Front – Limburg

per stad/dorp

O1  Oorlogsdoden Nijmegen
O2  Gouda’s verzet x
O3  De Vijfstigste Mei – Elburger Courant 14-04-1995
O4  Struikelstenen in Deventer
O5  Eremonument Rijswijk
O6  Vier Oorlogsmonumenten Haarlem
O7  Verzetsstrijders Maastricht
O8  Verzetsgroep Enkhuizen
O9  Herdenkingsstenen Amersfoort
O10  Oisterwijk in verzet 40-45
O11  Verzet in en om Dordrecht
O12  Urker verzet
O13  Verzet te Apeldoorn
O14  Velser Verzetshelden
O15  Verzetshelden uit Sneek
O16  Berghse verzet !
O17  Oorlogslachtoffers Heemstede
O18  B.S.-Groep De Bilt 1943 -1946
 Verzet in onze gemeente De Bilt
O19  Oorlogsslachtoffers in Muntendam
O20  Herinneringen van ooggetuigen; Oldebroek
O21  Verzet in Hindeloopen
O22  Verzetsstrijders Zeist
O23  Verzetsstrijders Oegstgeest
O24  Verzet Wageningen
O25  verzetsstrijders Alteveer en Kerkenveld
O26  Berkel Rodenrijs 40-45
O27  Verzet in Drachten
O28  Verzetsstrijders Barneveld
O29  Slachtoffers Veenendaal
O30  † Delft’enaren in verzet
O31  Illegale activiteiten Tilburg
 Huizen van Verzet – Tilburg
O32  De verzetsstrijders van Heinkenszand
O33  Verzetsstrijders Tiel
O34  Verzetsstrijders Deurne
O35  Wassenaarse slachtoffers WO II
O36  Verzetsslachtoffers Middelburg
O37  Verzet in Vlissingen
O38  Kockengens verzet